(1)
Stibor, I. The Glory and Pitfalls of Supramolecular Chemistry. Chem. Listy 2009, 103.