(1)
Wurst, M.; Pacakova, V.; Stulik, K. High-Performance Separation Methods in Analysis of Benzenecarboxylic Acids. Chem. Listy 2001, 95.