(1)
Spiwok, V. Nobelova Cena Za Chemii 2013. Chem. Listy 2014, 108, 1017.