(1)
Badida, M.; Gombár, M.; Kmec, J.; Sobotová, L.; Vagaská, A.; Michal, P. Štúdium Vplyvu chemického zloženia Elektrolytu Na Mikrotvrdosť Vrstvy Vytvorenej Anodickou oxidáciou hliníka. Chem. Listy 2013, 107, 973-977.