Páleníková, A., & Hrouzková, S. (2016). Súčasný stav a trendy extrakcie rezíduí pesticídov z nutraceutík. Chemické Listy, 110(9), 630–640. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/164