[1]
J. Sochr a Ľ. Švorc, „Voltampérometrické stanovenie epinefrínu v ľudskom moči využitím bórom dopovanej diamantovej filmovej elektródy", Chem. Listy, roč. 108, č. 1, s. 70–76, led. 2014.