Licenční podmínky

I. Licence

 1. Zasláním autorského díla – článku (dále jen „Dílo”) pro posouzení k publikaci v časopisu Chemické listy (dále jen „Časopis”) poskytuje autor souhlas se zveřejněním Díla v tištěné a elektronické verzi Časopisu a poskytuje České společnosti chemické, z.s. (dále jen „Vydavatel”) licenci k užití Díla za níže specifikovaných podmínek.
 2. Licence je poskytována jako licence nevýhradní; autor je oprávněn vykonávat autorská majetková práva k Dílu. Při dalším užití Díla se autor zavazuje uvést Časopis jako zdroj.
 3. Autor uděluje Vydavateli licenci ke všem známým způsobům užití Díla; zejména k rozmnožování Díla a ke sdělování Díla veřejnosti. Vydavatel je oprávněn Dílo užít samostatně, v souboru nebo ve spojení s jiným autorským dílem či prvky.
 4. Autor uděluje licenci k Dílu jako územně neomezenou.
 5. Autor uděluje licenci k Dílu na dobu trvání autorských majetkových práv k Dílu.
 6. Autor uděluje licenci k Dílu bezúplatně.
 7. Vydavatel je oprávněn zařadit publikované Dílo do jím zvolených informačních systémů a bibliografických databází (např. Web of Science, Scopus, EBSCO).
 8. Vydavatel je oprávněn v rozsahu autorem udělené licence udělovat sublicenci k užití Díla dalším osobám. Vydavatel je oprávněn sublicenci udělovat úplatně či bezúplatně.
 9. Vydavatel není povinen poskytnutou licenci využít.

II. Prohlášení autora

 1. Autor prohlašuje, že je skutečným autorem Díla a že je oprávněn v rozsahu udělené licence Dílo užívat. Dílo je prosto právních vad a v rozsahu udělené licence není autorovo oprávnění nakládat s Dílem omezeno právy třetích osob, např. poskytovatelů grantové podpory.
 2. Autor prohlašuje, že Dílo nebylo dosud nikde publikováno, případně že nebylo nabídnuto k publikaci jinému vydavateli současně se zasláním Díla k posouzení pro publikaci u Vydavatele.
 3. Je-li Dílo zaměstnaneckým dílem podle ust. § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, prohlašuje autor, že je oprávněn k takovému dílu poskytovat licenci dle článku I těchto podmínek.
 4. Má-li Dílo více spoluautorů, prohlašuje autor, že všichni spoluautoři byli seznámeni s obsahem těchto licenčních podmínek a souhlasili s tím, aby bylo Dílo zveřejněno v Časopise a aby autor udělil jejich jménem Vydavateli licenci k užití Díla dle článku I těchto podmínek.
 5. Autor souhlasí s tím, že bude jeho jménem k Dílu připojena licence Creative Commons BY 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0 Mezinárodní), v plném znění dostupná na adrese: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs. Tato licence opravňuje uživatele Dílo sdílet prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu a také Dílo zpracovávat, a to i ke komerčním účelům. Při jakémkoliv užití je však uživatel povinen uvést autora, název Díla, zdroj a licenci.
 6. Autor bere na vědomí, že v případě, kdy se některé z jeho prohlášení ukáže být nepravdivým, odpovídá za újmu vzniklou takovým nepravdivým prohlášením.

III. Rozhodné právo

 1. V případě sporu vzniklého porušením těchto licenčních podmínek je rozhodným právem české právo.
 2. K rozhodování případných sporů vzniklých porušením těchto licenčních podmínek jsou příslušné české soudy.

IV. Prohlášení o open access

 1. Vydavatel tímto prohlašuje, že Časopis je vydáván jako open access časopis, tedy časopis, který umožňuje okamžitý, bezplatný, trvalý a svobodný přístup k příspěvkům v něm publikovaným.
 2. Příspěvky jsou zpřístupňovány pod licencí Creative Commons BY 4.0 Mezinárodní. Plný text licenčních podmínek je dostupný na adrese: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs.