O časopise

Oficiální časopis Asociace českých společností chemických vycházející od roku 1876

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD-ROM)

Zkratka časopisu: Chem. Listy

Publikace v češtině, slovenštině a angličtině (pouze vyžádané příspěvky)

Otevřený přístup

Časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je uživateli nebo jeho instituci volně dostupný bez poplatků. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků nebo je používat k jakémukoliv jinému zákonnému účelu, aniž by si předem vyžádali souhlas vydavatele nebo autora. To je v souladu s definicí otevřeného přístupu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Užití obsahu časopisu se řídí mezinárodní licencí Creative Commons BY 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0 Mezinárodní) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs), která umožňuje neomezené využití, distribuci a kopírování díla pomocí jakéhokoliv média, za podmínky řádného uvedení názvu díla, autorů, zdroje a licence.

Zaměření

 • Referáty o chemii a příbuzných oborech (např. o biochemii, chemii a technologii materiálů, chemické a biochemické technologii, ekologii, informatice)
 • Původní články o laboratorních přístrojích a postupech
 • Články zaměřené na průmyslovou chemii
 • Recenze nových knih a aplikačního software
 • Diskusní rubrika
 • Osobní zprávy, konference, redakční poznámky

Čtenáři

 • Učitelé a studenti vysokých a středních škol
 • Pracovníci Akademie věd
 • Pracovníci průmyslového managementu
 • Pracovníci zdravotnických zařízení
 • Pracovníci státních institucí
 • Pracovníci resortních výzkumných ústavů
 • Pracovníci kontrolních laboratoří

Impakt faktor

 • Aktuální hodnota impakt faktoru je 0,6 (JCR 2022)
 • Vývoj impakt faktoru (IF):

Informace

Informace o rukopisech lze získat v redakci. Podrobnější informace o předplatném a inzerci lze získat rovněž v redakci nebo na sekretariátu České společnosti chemické.

Pravidla recenzního řízení

Před recenzním řízením jsou všechny rukopisy nejprve prověřeny redakcí, aby se zjistila jejich obecná vhodnost pro časopis. Příspěvky, které jsou shledány nevhodnými (styl, délka, téma, nedostatek originality), jsou v této fázi odmítnuty.

Časopis uplatňuje politiku anonymního recenzního řízení (Anonymous Peer Review). Vhodné recenzenty vybírá redakční kruh, aby se zajistilo, že nedojde ke střetu zájmů.

Recenzenti berou v úvahu následující otázky:

 • originalitu příspěvku
 • přínos pro obor
 • vhodnost metodiky
 • adekvátní prezentace výsledků
 • správnost závěrů
 • správná a vyčerpávající reakce na předchozí připomínky recenzentů
 • dodržování etických otázek
 • správný akademický styl a adekvátní jazyk

Doporučení recenzentů jsou korespondenčnímu autorovi zaslána, jakmile jsou posudky k dispozici. V závislosti na povaze změn může být upravená verze rukopisu zaslána zpět recenzentům k dalším návrhům a schválení. Konečné rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí příspěvku je na vedoucím redaktorovi nebo na zpracujícím redaktorovi. Po přijetí konečné verze jsou korespondenčnímu autorovi zaslány korektury a každý článek čeká na dokončení aktuálního čísla nebo jiného pozdějšího čísla, pro které může být článek považován za vhodný.

Recenzní řízení může trvat 4–6 týdnů v závislosti na dostupnosti recenzentů. Průměrný počet týdnů mezi odesláním článku a jeho zveřejněním je obvykle 16.

Citováno

Časopis Chemické listy je citován v Chemical Abstracts, Chemical Titles, Current Contents, Science Citation Index.

Publikační poplatky

Za standardních podmínek jsou články v Chemických listech uveřejňovány zdarma (Article Processing Charge (APC) = 0,- Kč).

U článků, ke kterým má být připojeno poděkování grantové agentuře (agenturám), je od autorů požadováno děkovné ve výši 1700,- Kč za každý uvedený grant.

V případě zrychleného publikování je (po úspěšně proběhlém recenzním a redakčním řízení) příspěvek otištěn do 2 měsíců. Za tuto službu je účtován poplatek 1000,- Kč za každou tiskovou stranu.

Barevný tisk je zpoplatněn jednorázovou částkou 5000,- Kč.

Informace o cenách a předplatném

Cena jednotlivého výtisku:

 • 180 Kč

Roční předplatné pro rok 2024 (ročník 118, 12 čísel) pro Českou republiku:

 • 1810 Kč včetně poštovného
 • 900 Kč včetně poštovného pro členy ČSCH
 • 800 Kč včetně poštovného pro studenty
 • 500 Kč včetně poštovného pro studenty-členy ČSCH

Ceny pro Slovenskou republiku:

 • 96 € při doručování prostřednictvím SCHS (plné předplatné)

Ceny pro zahraničí mimo Slovenskou republiku:

 • 96 € + poštovné (plné předplatné)

Objednávky přijímá redakce nebo sekretariát České společnosti chemické.