Elektroanalýza insulinu na nanokompozitních elektrodách

Tento článek je součástí seriálu Ženy v české chemii

Autoři

  • Libuše Trnková Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice, Brno, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-7825-2326
  • Iveta Třísková Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice, Brno, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-2324-9162

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230551

Klíčová slova:

insulin, tyrosin, elektrochemie, senzor, nanočástice, nanokompozit, modifikované povrchy

Abstrakt

The article notes the latest presented work on the electrochemical detection of insulin and presents a critical view of the research and development of its electrochemical non-enzymatic sensors. It monitors the effect of expe­rimental conditions on the insulin oxidation signal and considers the catalytic effects of nanoparticles or nanocomposites deposited on the surfaces of the electrochemical sensor.

chla.jpg

Článek si všímá posledních prezentovaných prací s problematikou elektrochemické detekce insulinu a předkládá kritický pohled na výzkum a vývoj jeho elektrochemických neenzymových senzorů. Monitoruje vliv experimentálních podmínek na insulinový oxidační signál a zamýšlí se nad katalytickými efekty nanočástic či nanokompozitů deponovaných na površích elektrochemického snímače.

Stahování

Publikováno

15.09.2023

Jak citovat

Trnková, L., & Třísková, I. (2023). Elektroanalýza insulinu na nanokompozitních elektrodách: Tento článek je součástí seriálu Ženy v české chemii. Chemické Listy, 117(9), 551–572. https://doi.org/10.54779/chl20230551

Číslo

Sekce

Články